fbpx

Išradėjų klubas anglų kalba (3-5 metų vaikams Žvėryne)

 

  • Amžiaus grupė / Age group: 3 – 5 metų vaikams / for children aged from 3 to 5 years old
  • Eurekos padalinys / Eureka branch: Žvėrynas (Ukmergės g. 126, Vilnius)
  • Laikas / Time: 10:00 -13:00
  • Kalba / Language: Anglų / English
  • Kaina / Price: 35 Eur (25 Eur Eurekos bendruomenės nariams / for members of the Eureka community). Į kainą įskaičiuoti sveiki užkandžiai / Healthy snacks are included in the price.

MOKYTOJOS (LT):

Elija Tamošiūnaitė – Eureka mokyklos mokytoja, kuri mažųjų ugdymo kelionėje skaičiuoja jau penktus metus. Ugdymo procese mokytoja remiasi atradimais grįsto ugdymo principais. Organizuodama patyrimines veiklas vaikus supažindina su įvairiausiomis temomis bei juos

supančiu pasauliu ir ugdo ne tik jų kūrybiškumą, bet ir akademinius vaikų gebėjimus. Mokytoja yra lietuvė, bet dažniausiai su vaikais kalba angliškai, nes tiki, kad kuo dažniau į veiklas bus integruojama antroji kalba, tuo laisviau jie jausis ir greičiau įsisavins žinias.

Mariam Lazarashvili – anglų kalbos mokytoja, turinti įvairią ankstyvojo ugdymo patirtį. Atsidavusi, išradinga ir tikslo siekianti pedagogė, tvirtai atsidavusi socialiniam ir akademiniam kiekvieno besimokančiojo tobulėjimui. Naudojant lankstų mokymo stilių, Mariam padeda mažiesiems kasdien sužinoti daug naujų dalykų apie juos supantį pasaulį.

TEACHERS (EN):

Elija Tamošiūnaitė is a teacher at the Eureka school, who has been educating children for the fifth year already. In the educational process, the teacher relies on the principles of discovery-based education. By organizing experiential activities, children are introduced to various topics and the world around them and develop not only their creativity, but also their academic abilities. The teacher is Lithuanian, but she mostly speaks English with the children, because she believes that the more often a second language is integrated into the activities, the more free they will feel and the faster they will absorb knowledge of this language.

Mariam Lazarashvili is an English teacher with diverse experience in early childhood education. A dedicated, resourceful and goal-oriented educator with a strong commitment to the social and academic development of each learner. Using a flexible teaching style, Mariam helps little ones learn many new things about the world around them every day.

PROGRAMOS APRAŠYMAS (LT): Programa sukurta pagal atradimais grįsto ugdymo sistemą tyrinėjant įvairius dalykus pagal skirtingas temas. Kovo mėnesį vykstančių užsiėmimų metu vaikai atlikdami linksmas ir įtraukiančias veiklas ne tik smagiai leis laiką, bet tuo pačiu leisis į kelionę po pasakų pasaulį, kuriame artimiau pažins pasakas – “Alisa stebuklų šalyje”, “Pelenė”, “Trys paršiukai” ir “Snieguolė”. Šioje programoje siūlomos įvairios mokymosi sritys, pvz., žodyno plėtimas, kūrybiškumo ugdymas atliekant įvairias kūrybines veiklas, raidžių/skaičių pažinimas per žaidimą. Į pavasario programą įtrauktas loginio ir kritinio mąstymo lavinimas atliekant eksperimentus.

PROGRAM DESCRIPTION (EN): The program is based on a discovery-based education system, exploring different subjects around specific themes. During the activities held in March, children will not only have fun while performing fun and engaging activities, but at the same time will go on a journey through the world of fairy tales, where they will get to know the fairy tales – “Alice in Wonderland”, “Cinderella”, “Three Little Pigs” and “Snow White”.  This program offers a variety of learning areas such as expanding vocabulary, developing creativity through various creative activities, learning letters/numbers through play. The spring program includes the training of logical and critical thinking through experiments.

UGDYMO PRIORITETAI (LT):

♡ Kūrybiškumas
♡ Smulkioji motorika
♡ Fizinis aktyvumas
♡ Kalbėjimas angliškai
♡ Loginis mąstymas ir skaičiavimas
♡ Rašymas
♡ Bendradarbiavimas
♡ Savarankiškumas
♡ Pasitikėjimas savimi

EDUCATIONAL PRIORITIES (EN):

♡ Creativity
♡ Fine motor skills
♡ Physical activity
♡ English language
♡ Logical thinking and calculation
♡ Writing
♡ Collaboration
♡ Independence
♡ Self confidence

DIENOS STRUKTŪRA (LT):

♥ 10:00- 10:30 Trumpas ryto pokalbis, pasisveikinimas, mindfulness pratimai, pasakos skaitymas;
♥ 10:30-11:30 Įtraukiančios, kūrybiškos ir įdomios veiklos, eksperimentai;
♥ 11:30- 11:50 Aktyvus sporto laikas lauke arba viduje;
♥ 11:50- 12:10 Žaidimai lauke (suteiksime vaikams galimybę užmegzti naujas draugystes, prisiminsime įvairius kiemo žaidimus);
♥ 12:50- 13:00 Dienos aptarimas, atsisveikinimas.

STRUCTURE OF THE DAY (EN):

♥ 10:00- 10:30 Short morning conversation, greeting, mindfulness exercises, reading a fairy tale;
♥ 10:30-11:30 Engaging, creative and interesting activities, experiments;
♥ 11:30- 11:50 Snacks
♥ 11:50- 12:10 Active sports time outdoors or indoors;
♥ 12:20- 12:50 Outdoor games (we will give children the opportunity to make new friendships, we will remember various yard games);
♥ 12:50- 13:00 Discussion of the day, farewell.

DALYVIŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS (LT):

❀ Vidaus avalynė
❀ Gertuvė
❀ Papildomi drabužiai

LIST OF ITEMS FOR PARTICIPANTS (EN):

❀ Indoor footwear
❀ Bottle of water
❀ Extra clothes